Trening Zastępowania Agresji ART

TERMIN KURSU:

Termin kursu zostanie ustalony po zebraniu grupy (Ilość miejsc ograniczona od 8 do 13 osób). Kurs organizowany jest w formie weekendowej.

ILOŚĆ GODZIN: 40

PROWADZĄCY:

Ewa Morawska – Certyfikowany Licencjonowany Mistrz Trenerski, posiada certyfikat mistrzowski wydany przez Barrego Glicka (G&G Consultants, USA) mgr ped. opiekuńczo-wychowawczej i szkolnej,

Ewa Joanna Morawska, jest pedagogiem, trenerem komunikacji interpersonalnej i jedyną w Polsce, a jedną z dwóch kobiet na świecie, promowanych przez twórców ART® jako Master Trainer (Mistrz Trenerski) Treningu Zastępowania Agresji (ART)®. Posiada certyfikat trenerski prof. A. Godsteina (Syracuse University, NY).

www.agresja.pl

ODBIORCY:

Dyrektorzy szkół, psycholodzy, pedagodzy, terapeuci, socjoterapeuci, socjolodzy, trenerzy, terapeuci zajęciowi, pracownicy służb penitencjarnych, pracownicy policji, sądu, kuratorzy, nauczyciele, osoby pracujące z dziećmi, młodzieżą, pracownicy pomocy społecznej, pracownicy organizacji pozarządowych, pracownicy służby zdrowia, studenci kierunków m.in: psychologia, pedagogika, socjoterapia, socjologia, wszystkie osoby zainteresowane mające na co dzień problem z zachowaniami agresywnymi.

Kurs przeznaczony jest dla osób, które:

 • pragną doskonalić swoje umiejętności zapobiegania konfliktom w sferze osobistej, rodzinnej lub zawodowej;
 • kierują młodzieżą, nauczają albo wychowują, albo zawodowo lub niezawodowo pomagają lub zamierzają pomagać młodym ludziom;
 • w swoim otoczeniu mają osoby agresywne, są narażone na potencjalne napaści lub konflikty;
 • przygotowują się lub doskonalą się w funkcji lub zawodzie trenera umiejętności społecznych, trenera biznesu, prowadzącego kursy i zajęcia grupowe;
 • zawodowo kontaktują się z osobami agresywnymi;
 • zamierzają uczyć innych nie-agresywnego zachowania;
 • zamierzają uzyskać kwalifikacje trenera grupowego Treningu Zastępowania Agresji (ART®).

PROGRAM KURSU:

Program ART składa się z trzech komponentów:

 • Trening umiejętności prospołecznych (co robić?), pozwala na przygotowanie się do radzenia sobie w przyszłych trudnych sytuacjach życiowych. Realizowany jest w oparciu o procedury modelowania, trenowania umiejętności, informacji zwrotnej, treningu uogólniającego skoncentrowanym na zwiększenie transferu. Umiejętności prospołeczne są podzielone na grupy:
 1. wstępne umiejętności społeczne,
 2. zaawansowane umiejętności społeczne,
 3. umiejętności emocjonalne,
 4. umiejętności alternatywne wobec agresji,
 5. umiejętności kontroli stresu,
 6. umiejętności planowania.
 • Trening kontroli złości (czego nie robić?), uczy samokontroli, ponoszenia odpowiedzialności za swoją złość, co ma bezpośrednie przełożenie na rozwiązanie sytuacji problemowej. W tym celu wykorzystuje się kroki kontroli złości zgodnie z przyjętą procedurą: wyzwalacze, sygnały, reduktory, monity, samoocenę, zastosowanie umiejętności społecznej.
 • Wnioskowanie moralne (jak odróżnić to co robić od tego czego nie robić?), uczy procedur podejmowania decyzji, które zwiększają prawdopodobieństwo decyzji zaspokajających poczucie przyzwoitości, sprawiedliwości i uwzględnianie potrzeb i praw innych osób. Teoretycznymi podstawami dla procedur wnioskowania moralnego jest koncepcja rozwoju moralnego wg Lawrenca Kohlberga.

NA KURSIE UZYSKUJE SIĘ:

kompetencje do:

 • przeprowadzenia praktyki trenerskiej, pełnienia funkcji trenera ART® oraz prawa do egzaminu trenerskiego.

Ponadto:

 • prowadzenia treningu grupowego i indywidualnego z osobami agresywnymi;
 • nauczania nie-agresywnej komunikacji i nie-agresywnego zachowania;
 • nauczania kontroli emocjonalnej;
 • prowadzenia wnioskowania moralnego;
 • odbycia samodzielnej praktyki trenerskiej ART;
 • prowadzenia Treningu Zastępowania Agresji (ART®) dla odbiorców końcowych jako pierwszy trener;
 • współprowadzenia kursów Treningu Zastępowania Agresji (ART®) dla trenerów jako trener pomocniczy (drugi trener).

Uprawnienia:

 • do używania znaku towarowego „Trening Zastępowania Agresji (ART)®” w swoich niekomercyjnych treningach dla odbiorców końcowych i uzyskania licencji na treningi komercyjne oraz certyfikat z hologramem ART.

FORMA PROWADZENIA ZAJĘĆ:

Wykład seminaryjny z ćwiczeniami, prezentacja multimedialna, ćwiczenie umiejętności kontroli złości i podejmowania decyzji moralnych, warsztat trenerski.

KOSZT:  1350 zł

MOŻLIWOŚĆ NOCLEGU:

Zgłoszenia u organizatora.