Psychoterapia grupowa

     Psychoterapia  grupowa  opiera  się   na  założeniu, że  problemy  psychiczne mają  źródło w relacjach z innymi ludźmi i w tych relacjach się przejawiają. Dlatego  niekiedy indywidualne trudności są widoczne i odczuwalne  w grupie terapeutycznej, w relacjach z uczestnikami, z całą grupą oraz z prowadzącymi psychoterapeutami. Trudności te mogą być przeżywane w grupie, a także są poddawane refleksji i rozumieniu. Grupa jest środowiskiem terapeutycznym, które sprzyja uczeniu się przez doświadczenie, poznawaniu siebie, innych ludzi i naszych związków z nimi. Stwarza ona warunki do uświadamiania sobie własnych wzorców kontaktowania się z innymi ludźmi i tego jak budujemy z nimi relacje. Daje ona nam możliwość poznawania nawykowych sposobów myślenia, przeżywania, zachowania, a także wynikających z tego konsekwencji. Grupa terapeutyczna sprzyja poszerzeniu i pogłębieniu świadomości, zwiększaniu odpowiedzialności i możliwości wyboru, co  stanowi początek zmian i sprzyja własnemu rozwojowi.

     Psychoterapia grupowa polega na tym, że sesje odbywają się w grupie, czyli biorą w niej udział pacjenci (najczęściej nieznający się wcześniej) oraz terapeuta bądź terapeuci. Dzięki temu pacjenci mogą korzystać nie tylko z obserwacji i aktywności terapeutów, lecz także ze spostrzeżeń współuczestników. Szczególnie ważne w grupie są zasady – wskazują na konieczność zachowania tajemnicy dotyczącej tożsamości uczestników grupy oraz treści rozmów w niej prowadzonych, kładą nacisk na stałe i aktywne uczestnictwo w sesjach i regulują kwestie płatności oraz kończenia terapii.
     W swojej praktyce prowadzę grupy zamknięte tzn. działające w ściśle wyznaczonym czasie, takie których skład grupy nie zmienia się.
     Psychoterapia grupowa ma charakter uniwersalny i proponuje się ją pacjentom z bardzo zróżnicowanymi trudnościami. Badania pokazują, że ta forma terapii jest co najmniej równie skuteczna, co psychoterapia indywidualna. Z pewnością wszyscy ci, którzy doświadczają dyskomfortu wynikającego z nieudanych, niesatysfakcjonujących relacji z innymi ludźmi, mogą uznać grupę za szczególnie dobre miejsce do pracy nad sobą. Udział w psychoterapii grupowej to żywe doświadczenie, wzbudzające wiele uczuć.  Uczestnicy mogą obserwować siebie nie tylko przez pryzmat wypowiedzi terapeutów, lecz także, a może przede wszystkim, dzięki temu, co i jak mówią pozostali członkowie grupy.

Udział w grupie warto polecić tym, którzy:

  • nie są zadowoleni z tego, jak wyglądają ich więzi z bliskimi,
  • chcą dowiedzieć się więcej o tym, jak są spostrzegani,
  • doświadczają w życiu niechcianej powtarzalności w kontaktach,
  • nie wiedzą, jak rozmawiać z innymi o swoich uczuciach, oczekiwaniach, potrzebach.

     Żywe, bezpośrednie doświadczenie obecności innych ludzi (poza terapeutą) jest okazją do usłyszenia o wielu punktach widzenia i sposobach przeżywania to z kolei wnosi wielowymiarowość, pozwala oglądać się jakby w różnych lustrach oraz odkrywać niewidziane dotąd znaczenia własnych przeżyć. Różnorodność uczestników grupy i ich motywacja do wspólnej pracy nad sobą stanowią zachętę do przezwyciężania trudności i bolesnych chwil w terapii. Podobieństwo doświadczeń, odkrywane często z zaskoczeniem, potrafi przynieść bardzo dużą ulgę i dać oparcie wynikające z solidarnego zmagania się z podobnymi przeciwnościami.

 

terapia grupowa